Tư vấn về công trình điện

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐIỆN


I. Căn cứ thực hiện

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc “Quy định hệ thống điện phân phối.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Các thông tin chung

- Công trình điện là đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Khách hàng có nhu cầu tư vấn thiết kế công trình điện có thể đề nghị một đơn vị có chức năng thiết kế hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác tư vấn thiết kế thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.

III. Trình tự thực hiện công tác tư vấn thiết kế công trình điện của các công ty điện lực

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu mua điện và nhu cầu Tư vấn thiết kế của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
- Điện lực sẽ phối hợp với khách hàng Khảo sát hiện trường, ký hợp đồng thực hiện Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình.
- Lập văn bản Thỏa thuận đấu nối.
- Hướng dẫn khách hàng:
+ Xác nhận sự phù hợp quy hoạch” nếu tổng công suất trạm biến áp của khách hàng > 2000 kVA.
+ Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và xin Cấp phép thi công công trình điện.
+ Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Công ty Điện lực lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật.
- Bàn giao Báo cáo Kinh tế kỹ thuật cho khách hàng. Thanh lý hợp đồng.
- Nếu khách hàng có yêu cầu thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, khách hàng tiếp nhận Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và liên hệ đơn vị có chức năng để hỗ trợ.


XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN


I. Căn cứ thực hiện

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc “Quy định hệ thống điện phân phối”.
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.

II. Các thông tin chung

- Công trình điện là đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Khách hàng có nhu cầu xây dựng công trình điện có thể đề nghị một đơn vị có chức năng xây dựng hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác xây dựng công trình điện thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.

III. Trình tự thực hiện công tác tư vấn thiết kế công trình điện của các công ty điện lực

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu xây dựng công trình điện của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
+ Ký hợp đồng thực hiện xây dựng công trình điện.
+ Công ty Điện lực mua vật tư hoặc khách hàng chủ động mua vật tư có đầy đủ biên bản xuất xưởng, thí nghiệm trước khi đấu nối đạt yêu cầu kỹ thuật.
+ Thi công xây dựng theo "Báo cáo kinh tế kỹ thuật" đã được phê duyệt.
+ Nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành.
+ Thanh lý hợp đồng xây lắp công trình điện.


NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐIỆN


I. Căn cứ thực hiện

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc "Quy định hệ thống điện phân phối".
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Thỏa thuận đấu nối giữa Công ty Điện lực và khách hàng sử dụng điện, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.

II. Các thông tin chung

- Công trình điện bao gồm đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Sau khi thi công hoàn tất công trình điện khách hàng có các nhu cầu nghiệm thu đưa vào sử dụng có thể đề nghị một đơn vị có chức năng nghiệm thu hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác nghiệm thu công trình điện thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.

III. Trình tự thực hiện công tác tư vấn thiết kế công trình điện của các công ty điện lực

1.Chủ đầu tư thuê Công ty Điện lực/Điện lực thực hiện công tác Tư vấn nghiệm thu công trình điện.
- Sau khi tiếp nhận nhu cầu nghiệm thu công trình điện của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
+ Khảo sát, lập dự toán chi phí nghiệm thu công trình điện của khách hàng.
+ Ký hợp đồng thực hiện nghiệm thu công trình điện.
+ Phối hợp cùng chủ đầu tư, thành lập hội đồng nghiệm thu công trình.
+ Lập hồ hơ nghiệm thu công trình điện công trình
+ Thực hiện các thủ tục đăng ký cắt điện để đấu nối công trình điện; Lắp đặt hệ thống đo đếm.
+ Ký hợp đồng mua bán điện.
+ Đóng điện vận hành công trình và bàn giao cho khách hàng. 2.Chủ đầu tư thuê đơn vị khác thực hiện công tác Tư vấn nghiệm thu công trình điện, Công ty Điện lực/Điện lực tham gia nghiệm thu với tư cách đơn vị bán điện.
- Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị khác thực hiện công tác Tư vấn nghiệm thu công trình điện, Công ty Điện lực/Điện lực tham gia nghiệm thu với tư cách đơn vị bán điện, trách nhiệm của mỗi bên như sau:
+ Chủ đầu tư có văn bản đề nghị nghiệm thu công trình điện gởi Công ty Điện lực/Điện lực
+ Chủ đầu tư/Đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình điện theo quy định (Click vào đây để xem thủ tục nghiệm thu, đóng điện).
+ Công ty Điện lực/Điện lực phối hợp cắt điện đấu nối, gắn hệ thống đo đếm điện năng và tham gia nghiệm thu công trình theo hồ sơ và thực tế tại hiện trường.


BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH ĐIỆN


I. Căn cứ thực hiện

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc "Quy định hệ thống điện phân phối".
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Hợp đồng mua bán điện, Thỏa thuận đấu nối giữa Công ty Điện lực và khách hàng sử dụng điện.

II. Các thông tin chung

- Công trình điện là đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Khách hàng có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng công trình điện có thể đề nghị một đơn vị có chức năng bảo trì, bảo dưỡng hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.

III. Trình tự thực hiện công tác tư vấn thiết kế công trình điện của các công ty điện lực

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
+ Ký hợp đồng thực hiện “Thuê quản lý vận hành công trình điện”.
+ Thực hiện bảo trì bảo dưỡng theo nội dung đã ký kết.
a.Đường dây trung thế:
- Các loại kiểm tra và thời gian kiểm tra đường dây:
+ Kiểm tra định kỳ ngày: 1 tháng 1 lần.
+ Kiểm tra định kỳ đêm: 3 tháng 1 lần.
+ Kiểm tra đột xuất: trước hoặc sau khi có mưa bão, thời tiết bất thường, lễ tết,...
+ Kiểm tra sự cố: ngay sau khi xảy ra sự cố.
+ Kiểm tra kỹ thuật: 6 tháng 1 lần.
+ Kiểm tra dự phòng: tuỳ theo từng loại thiết bị.
- Các loại sửa chữa và thời gian sửa chữa đường dây trung thế
+ Sửa chữa thường xuyên: khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại sau kết quả kiểm tra.
+ Xử lý sự cố đường dây đang vận hành: thực hiện ngay sau khi xảy ra sự cố.
b. Trạm biến áp:
- Hạng mục và thời gian kiểm tra Trạm biến áp:
+ Kiểm tra định kỳ ngày:
Trạm biến áp có tải từ 80% trở lên hoặc từ 250kVA trở lên: 01 tháng 01 lần.
Các trạm biến áp còn lại: 02 tháng 1 lần.
+ Kiểm tra định kỳ đêm: 3 tháng 1 lần.
+ Kiểm tra bất thường:
Trước và sau khi có lụt bão, trước các dịp lễ tết,…
Máy biến áp quá tải, trạm biến áp có dấu hiệu bất thường.
+ Kiểm tra sự cố: thực hiện ngay sau khi xảy ra sự cố.
- Nội dung kiểm tra Trạm biến áp:
+ Kiểm tra máy biến áp.
+ Kiểm tra tủ hạ áp: kiểm tra bên ngoài, bên trong tủ.
+ Kiểm tra TU, TI và các cách điện.
+ Kiểm tra FCO, LBFCO.
+ Kiểm tra chống sét.
+ Kiểm tra cách điện trung áp.
+ Kiểm tra hệ thống tụ bù hạ áp.
+ Kiểm tra các trang bị nối đất.
+ Kiểm tra các kết cấu xây dựng.
- Nội dung và thời gian bảo dưỡng Trạm biến áp:
+ Nội dung: Bảo dưỡng máy biến áp.
Bảo dưỡng tủ hạ áp.
Bảo dưởng FCO, LBFCO, TU, TI.
Bảo dưỡng chống sét.
Bảo dưỡng cách điện.
Bảo dưỡng hệ thống tụ bù hạ áp.
Bảo dưỡng các trang thiết bị nối đất.
Bảo dưỡng các kết cấu xây dựng.
+ Thời gian: thời gian bảo dưỡng trạm biến áp được thực hiện dựa trên kết quả kiểm tra và tình trạng vận hành.
Lưu ý: hợp đồng bảo trì thường không bao gồm thí nghiệm thiết bị điện, nếu khách hàng muốn thực hiện thêm hạng mục thí nghiệm thiết bị theo Thông tư 39 của Bộ công thương thì liên hệ với các đơn vị có chức năng thí nghiệm để thực hiện công việc này.


VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỆN


I. Căn cứ thực hiện

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc “Quy định hệ thống điện phân phối”.
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Văn bản số 4096/EVN-ĐT ngày 02/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Định mức thuê quản lý vận hành hàng năm đối với công trình điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
- Hợp đồng mua bán điện, Thỏa thuận đấu nối giữa Công ty Điện lực/Điện lực và khách hàng sử dụng điện.

II. Các thông tin chung

- Khách hàng có nhu cầu vận hành công trình điện có thể đề nghị một đơn vị có chức năng hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác vận hành công trình điện thì liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.

III. Trình tự thực hiện công tác tư vấn thiết kế công trình điện của các công ty điện lực

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu thuê Công ty Điện lực/Điện lực vận hành công trình điện, Công ty Điện lực/Điện lực quản lý lưới điện sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
+ Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát lập dự toán chi phí vận hành.
+ Ký hợp đồng vận hành công trình điện.
+ Xây dựng kế hoạch quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện và lưới điện cung cấp cho chủ đầu tư.