Tiêu chuẩn dịch vụ

Danh mục các loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Phạm vi cung cấp: khách hàng sử dụng điện 21 tỉnh/ thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau ( trừ Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Tên dịch vụ Thời gian xử lý Mô tả dịch vụ Chi phí
Điện lực Khách hàng

Dịch vụ cung cấp điện mới

01 Cấp điện hạ áp SH 5 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích sinh hoạt (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích sinh hoạt). Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
02 Cấp điện hạ áp SH có lắp thêm cột/cáp ngầm/TI 7 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích sinh hoạt (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích sinh hoạt) mà theo nhận định của ĐTV cần phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện. Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
03 Cấp điện hạ áp NSH công suất < 40kW 5 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích NSH có công suất đăng ký cực đại <40 kW, hoặc KH không biết công suất đăng ký (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích NSH) Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
04 Cấp điện hạ áp NSH công suất < 40kW có lắp thêm cột/cáp ngầm/TI 7 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích NSH có công suất đăng ký cực đại < 40 kW, hoặc KH không biết công suất đăng ký (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích NSH) mà theo nhận định của ĐTV cần phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện. Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
05 Cấp điện hạ áp NSH công suất ≥ 40kW 5 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích NSH có công suất đăng ký cực đại ≥ 40 kW (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích NSH) Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
06 Cấp điện hạ áp NSH công suất ≥ 40kW có lắp thêm cột/cáp ngầm/TI 7 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích NSH có công suất đăng ký cực đại ≥ 40 kW (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích NSH) mà theo nhận định của ĐTV cần phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
07 Tách công tơ dùng chung hạ áp SH 5 ngày làm việc KH yêu cầu tách riêng công tơ sử dụng chung mục đích sinh hoạt với KH khác Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
08 Tách công tơ dùng chung hạ áp SH có lắp thêm cột/cáp ngầm/TI 7 ngày làm việc KH yêu cầu tách riêng công tơ sử dụng chung mục đích sinh hoạt với KH khác, mà theo nhận định của ĐTV cần phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
09 Cấp điện hạ áp SH sử dụng chung công tơ 5 ngày làm việc KH đại diện cho khu tập thể, cụm dân cư đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích sinh hoạt (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích sinh hoạt) Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
10 Cấp điện hạ áp SH sử dụng chung công tơ có lắp thêm cột/cáp ngầm/TI 7 ngày làm việc KH đại diện cho khu tập thể, cụm dân cư đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích sinh hoạt (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích sinh hoạt), mà theo nhận định của ĐTV cần phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện. Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
11 Cấp điện hạ áp NSH ngắn hạn 5 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 1 pha/3 pha/mua điện qua TBA đã có sẵn cho mục đích NSH sử dụng dưới 12 tháng Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
12 Cấp điện hạ áp NSH ngắn hạn có lắp thêm cột/cáp ngầm/TI 7 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 1 pha/3 pha/mua điện qua TBA đã có sẵn cho mục đích NSH sử dụng dưới 12 tháng Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ). Từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH.
13 Cấp điện trung áp SH 30 ngày làm việc KH có nhu cầu mua điện cho mục đích sinh hoạt từ lưới điện trung áp qua trạm biến áp riêng Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm, thiết bị đóng cắt. Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của KH.
14 Cấp điện trung áp NSH 30 ngày làm việc - KH có nhu cầu mua điện cho mục đích NSH từ lưới điện trung áp qua trạm biến áp riêng (kể cả lắp đường dây và trạm để mua điện ngắn hạn).
- KH yêu cầu nâng công suất có lắp thêm TBA riêng.
Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm, thiết bị đóng cắt. Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của KH.
15 Cấp điện trung áp mua buôn 30 ngày làm việc Các đơn vị bán lẻ điện nông thôn có nhu cầu mua điện từ lưới điện của ĐL để bán trực tiếp đến KH sử dụng điện Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm, thiết bị đóng cắt. Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của KH.
16 Cấp điện cao áp 30 ngày làm việc KH có nhu cầu mua điện từ lưới điện 110 kV. Tùy vào thỏa thuận giữa ĐL và KH.

Dịch vụ quá trình sử dụng điện

17 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ 3 ngày làm việc Thay đổi các thông tin có liên quan đến tên trên hợp đồng/giấy báo/hóa đơn kể cả thay đổi tên do ĐL nhập tên KH không chính xác. Miễn phí.
18 Thay đổi thông tin 3 ngày làm việc Thay đổi các thông tin trên HĐMBĐ ngoại trừ thay đổi chủ thể. Miễn phí.
19 Thay đổi mục đích SDĐ từ NSH sang SH 3 ngày làm việc KH có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng điện từ NSH sang SH (không thay đổi chủ thể - tên chủ thể thể hiện trên HĐMBĐ). Miễn phí.
20 Thay đổi mục đích SDĐ NSH có thay đổi giá bán điện 3 ngày làm việc KH đang sử dụng điện NSH có yêu cầu:
+ Thay đổi từ mục đích NSH này sang mục đích NSH khác.
+ Thỏa thuận lại tỷ lệ mục đích sử dụng điện.
Miễn phí.
21 Thay đổi mục đích SDĐ từ SH sang NSH 3 ngày làm việc Thay đổi mục đích sử dụng điện từ SH sang NSH (100% NSH hoặc tỉ lệ NSH và SH). Miễn phí.
22 Thay đổi định mức SDĐ 3 ngày làm việc KH đề nghị:
- Thay đổi (tăng/giảm) định mức số hộ, định mức người ở trọ.
- Đăng ký lại định mức khi phụ lục HĐMBĐ hết hạn.
- Đăng ký áp giá bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện nhà trọ.
Miễn phí.
23 Gia hạn HĐMBĐ 3 ngày làm việc HĐMBĐ của KH đã hết hạn và KH vẫn muốn gia hạn. Miễn phí.
24 Chấm dứt HĐMBĐ 3 ngày làm việc KH không có nhu cầu tiếp tục sử dụng điện: chuyển đi nơi khác, sang nhượng nhà/đất/công ty. Miễn phí.
25 Cấp điện trở lại khi KH yêu cầu 5 ngày làm việc - KH yêu cầu đóng điện sau khi ngưng sử dụng 1 thời gian ngắn (điện kế chưa bị thu hồi; nếu điện kế đã bị thu hồi do không sử dụng 6 tháng liên tục thì Tư vấn và chọn DV cấp điện mới)
- KH chong thanh long khu vực Bình Thuận (hoặc khu vực khác) yêu cầu đóng điện lại để bắt đầu mùa vụ mới.
Miễn phí.
26 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm 5 ngày làm việc - Di dời hệ thống đo đếm so với vị trí ban đầu đã thỏa thuận trong HĐMBĐ.
- Di dời công tơ sang lưới điện khác gần nhà hoặc dời sang lưới điện khác
- Di dời/thay nhánh rẽ trước công tơ cấp điện cho 1 khách hàng (sắt Potele, rack sứ, cáp muller..) mà không ảnh hưởng đến vị trí của công tơ.
Miễn phí.
27 Thay đổi công suất/công tơ SDĐ 5 ngày làm việc KH đang sử dụng điện có nhu cầu thay đổi công suất sử dụng/chuyển từ điện 1 pha sang 3 pha hoặc ngược lại. Miễn phí.
28 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm 3 ngày làm việc - KH nghi ngờ TBĐĐ không chính xác
- Công tơ cháy/mất: tạo thêm DV An toàn điện (ghi rõ MP đã gửi vào cả 2 phiếu)
- Công tơ nghiêng/kêu lớn/ngưng/đĩa không quay/quay nhanh/chậm.
- Công tơ điện tử bị lệch giờ, đèn xanh hoặc 3 đèn (vàng, xanh, đỏ) sáng.
- Điện năng tiêu thụ tăng cao nhưng thiết bị/ nhu cầu sử dụng điện không tăng
- KH mới mua lại nhà, Công ty, nhà xưởng... đề nghị ĐL kiểm tra lại công tơ trước khi sử dụng. (ĐTV đã hướng dẫn KH thay đổi chủ thể, khi thực hiện dịch vụ ĐL sẽ kết hợp kiểm tra công tơ nhưng KH hẹn lại sau).
- Đấu nhầm đường dây sau công tơ, chì niêm bị mục, ĐL chưa niêm chì, KH làm đứt chì.
- KH đề nghị ĐL cắt chì ngay hộp bảo vệ công tơ để đấu nối sau khi sửa chữa hoặc cần sửa chữa (ngoài giờ HC tạo phiếu DV Báo mất điện và DV28, cập nhật MP vào 2 DV đã gửi).
- KH sinh hoạt hạ áp: 107.800 đồng
- KH NSH: ĐL sẽ lập chiết tính và thông báo sau.
29 Kiểm định của Điện Lực 5 ngày làm việc ĐL đã kiểm tra hệ thống đo đếm nhưng KH không đồng ý với kết quả của ĐL/CTĐL, KH đề nghị ĐL kiểm định. ĐL thông báo KH sau khi khảo sát
30 Kiểm định của Đơn vị độc lập 5 ngày làm việc KH đăng ký gắn mới công tơ 01 pha/03 pha cho mục đích sinh hoạt (tại địa chỉ đăng ký chưa có công tơ cho mục đích sinh hoạt). ĐL chịu chi phí: nếu thiết bị đo đếm sau kiểm định không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. ĐL thông báo KH sau khi khảo sát

Dịch vụ khác

31 Lắp đặt, sửa chữa dây điện và các thiết bị khác Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể - Tư vấn chọn dây dẫn, hướng tuyến, trụ, lắp sắt Potele từ sau CB bảo vệ công tơ đến nơi sử dụng.
- Thi công, sửa chữa, di dời đường dây sau công tơ (chỉ thực hiện sau khi ĐTV hướng dẫn KH liên hệ thợ điện địa phương nhưng KH không đồng ý và yêu cầu ĐL hỗ trợ).
Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể
32 Thiết kế, xây lắp công trình điện Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể KH yêu cầu tư vấn thiết kế/di dời/sửa chữa/thi công đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do KH đầu tư. Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể
33 Thiết kế lắp đặt điện mặt trời mái nhà Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể KH yêu cầu ĐL thực hiện thiết kế lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể
34 Nghiệm thu công trình điện Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể KH yêu cầu ĐL thực hiện nghiệm thu đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do KH đầu tư. Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể
35 Bảo trì/bảo dưỡng công trình điện Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể KH có đường dây trung/hạ thế và trạm biến áp (tài sản của KH) đề nghị ĐL thực hiện bảo trì/bảo dưỡng theo quy định của Nhà nước đã cam kết trong thỏa thuận đấu nối, HĐMBĐ. Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể
36 Vận hành công trình điện Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể - KH yêu cầu tư vấn vận hành đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc tài sản của KH.
- KH yêu cầu bàn giao không hoàn vốn công trình điện do KH đầu tư cho ĐL quản lý vận hành.
Theo HĐ kinh tế được thoả thuận thống nhất giữa 2 bên với từng loại DV cụ thể

Dịch vụ phát sinh thực tế

01Xử lý báo mất điện

37 An toàn điện 02 giờ Chỉ chọn DV50 cho các trường hợp đang nguy hiểm đến người và tài sản, DV này ĐTV phải gọi thông báo cho ĐL:
- Dây điện trục chính của ngành điện, dây trước công tơ (hoặc không xác định được dây điện của ai) bị đứt, rớt, bị tróc vỏ gây chạm chập, phóng điện, rò điện, mất an toàn, dây võng...; cháy/nổ liên quan đến công tơ điện
- Các công trình xây dựng đang cháy, KH/cơ quan chức năng đề nghị cắt điện để xử lý.
- Khi không có CB bảo vệ hoặc CB bảo vệ bị hư nhưng đứt dây, chạm chập, cây chạm vào đường dây sau công tơ
- Các trường hợp cháy/nổ liên quan đến lưới điện, dây dẫn sau công tơ đến địa điểm KH sử dụng điện, điện áp cao gây cháy thiết bị (ĐTV hướng dẫn KH cúp CB, thiết bị đóng cắt điện)
- Máy biến áp bị chảy dầu; trụ điện của ĐL bị ngã, cong, gãy…
- KH phản ánh có người (không phải nhân viên ĐL) trèo lên cột điện, dây điện hay tự ý vào trạm điện; Vật lạ vướng trên công trình điện.
- TH rò rỉ điện, đèn vàng trên công tơ điện tử sáng, đứt dây điện…thuộc sự quản lý của KH thì ngoài việc cảnh báo an toàn, hướng dẫn KH thuê thợ điện địa phương xử lý. Tình trạng cấp bách, chuyển phiếu yêu cầu để ĐL hỗ trợ.
- .....
Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý. Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý.
38 Báo mất điện 02 giờ - Mất điện 01 nhà
- Điện yếu/chập chờn/không ổn định 01 KH lân cận mới phát sinh
- CB sau công tơ bị hư: CB bật liên tục, cháy CB, cúp CB nhưng không ngắt được điện, ....
- Bật CB đầu trụ.
- Mất dây điện, thiết bị điện
- Mất nguội: hiện 2 dây đều là dây nóng (ĐTV hướng dẫn KH cúp CB không sử dụng)
- KH đề nghị ĐL cắt chì ngay hộp bảo vệ công tơ để đấu nối sau khi sửa chữa hoặc cần sửa chữa (ngoài giờ HC tạo phiếu DV Báo mất điện và DV "Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm", cập nhật MP vào 2 DV đã gửi)
- KH yêu cầu hỗ trợ sửa chữa đường dây sau công tơ khi đang mất điện (ĐTV chuyển yêu cầu cho Trực vận hành hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin thợ điện địa phương giúp KH)
Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý. Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý.
39 Báo sự cố 02 giờ - Mất điện nhiều nhà/khu
- Đứt/nổ chì của FCO, LBFCO; bật máy cắt gây mất điện
- Mất pha, CB trạm bật liên tục
- Điện yếu/chập chờn/không ổn định cả khu vực mới phát sinh.
Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý. Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý.
40 Mất điện do nợ tiền điện trong giờ HC (thực hiện chưa đúng quy định) 02 giờ - Mất điện do cắt nhầm
- KH đã thanh toán đầy đủ tiền điện (cả tiền CSPK nếu có) trước thời điểm cắt điện và có đầy đủ chứng từ chứng minh nhưng vẫn bị cắt điện (kể cả khi CRM còn nợ, KH làm thất lạc chứng từ: vẫn ghi nhận thông tin và chuyển ĐL kiểm tra lại)
- ĐL thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện do nợ chưa đúng quy định: chưa gửi thông báo tạm NCCĐ, cắt điện trước thời hạn theo quy định, KH bị cắt điện nhầm của KH khác, ...
* Trường hợp đặc biệt:
- ĐL gửi thông báo tiền điện không đúng quy định dẫn đến KH thanh toán tiền điện trễ.
- KH đã thanh toán tiền điện nhưng bộ phận cắt điện chưa nhận được thông tin và chuẩn bị cắt điện.
- KH chưa nhận được thông báo tiền điện nhưng nhận được thông báo NCCĐ và có nguy cơ bị cắt điện.
Miễn phí.
41 Mất điện do nợ tiền điện ngoài giờ HC (thực hiện chưa đúng quy định) 02 giờ - Mất điện do cắt nhầm
- KH đã thanh toán đầy đủ tiền điện (cả tiền CSPK nếu có) trước thời điểm cắt điện và có đầy đủ chứng từ chứng minh nhưng vẫn bị cắt điện (kể cả khi CRM còn nợ, KH làm thất lạc chứng từ: vẫn ghi nhận thông tin và chuyển ĐL kiểm tra lại)
- ĐL thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện do nợ chưa đúng quy định: chưa gửi thông báo tạm NCCĐ, cắt điện trước thời hạn theo quy định, KH bị cắt điện nhầm của KH khác, ...
* Trường hợp đặc biệt:
- ĐL gửi thông báo tiền điện không đúng quy định dẫn đến KH thanh toán tiền điện trễ.
- KH đã thanh toán tiền điện nhưng bộ phận cắt điện chưa nhận được thông tin và chuẩn bị cắt điện.
- KH chưa nhận được thông báo tiền điện nhưng nhận được thông báo NCCĐ và có nguy cơ bị cắt điện.
Miễn phí.
42 Cấp điện lại sau khi KH đã thanh toán nợ trong giờ HC 02 giờ KH yêu cầu đóng điện: Sau khi thanh toán tiền điện và phí đóng cắt (còn/thất lạc chứng từ). - Thanh toán tiền điện còn nợ
- Thanh toán phí đóng cắt
+ KH sinh hoạt hạ áp: 107.800 đồng (có VAT)
+ KH NSH: ĐL sẽ lập chiết tính và thông báo sau
43 Cấp điện lại sau khi KH đã thanh toán nợ ngoài giờ HC 8 giờ KH yêu cầu đóng điện: Sau khi thanh toán tiền điện và phí đóng cắt (còn/thất lạc chứng từ). - Thanh toán tiền điện còn nợ
- Thanh toán phí đóng cắt
+ KH sinh hoạt hạ áp: 107.800 đồng (có VAT)
+ KH NSH: ĐL sẽ lập chiết tính và thông báo sau

02Tra cứu - Kiến nghị

44 Tạm ngừng cung cấp điện theo yêu cầu KH 1 ngày làm việc KH tạm ngừng sử dụng điện trong một thời gian ngắn để sửa chữa nhà, đi công tác, bảo trì, sữa chữa, giảm tổn thất điện năng, …. - KH sinh hoạt hạ áp: 107.800 đồng
- KH NSH: ĐL sẽ lập chiết tính và thông báo sau.
45 Tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện Cung cấp ngay - Tra lịch ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch.
- KH báo mất điện, sự cố ĐTV kiểm tra có lịch trên CRM/Agent map và thông báo cho KH.
- KH báo mất điện nhưng sau đó có điện lại (đang trong 1 cuộc gọi).
Miễn phí.
46 Tra cứu chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện Cung cấp ngay - Thông tin về thông báo/hóa đơn tiền điện, tiền CSPK, truy thu, thoái hoàn: tiền điện, chỉ số cũ /mới, sản lượng, số hộ, ngày phát hành, chi phí đóng cắt,...
- Cách đọc chỉ số công tơ.
- KH báo tiền điện tăng cao, ĐTV giải thích và KH đồng ý
- KH phản ánh về việc nhận tin nhắn đã được ĐTV cung cấp tiền điện, xin lỗi thuyết phục thành công sử dụng các kênh miễn phí.
Miễn phí.
47 Tra cứu khác Cung cấp ngay Các yêu cầu tra cứu còn lại mà không có trong mô tả:
- Tra cứu thủ tục cấp điện
- Tra cứu thủ tục liên quan HĐMBĐ
- Tra cứu điểm thu và hình thức thu tiền điện
- Tra cứu MKH và thông tin đăng nhập website
- Nhầm tổng đài, nhá máy, gọi vô không trao đổi.
- KH tham gia các chương trình của ĐL & TT đang triển khai.
- KH đang trao đổi gác máy đột ngột ĐTV chưa có thông tin để chọn dịch vụ.
- KH báo mất điện/đứt dây sau công tơ ĐTV hướng dẫn KH nhờ thợ điện địa phương hỗ trợ (KH đồng ý)
- Thí nghiệm thiết bị.
- Các kiến nghị/thắc mắc/yêu cầu đã được ĐTV giải đáp (ngoài các danh mục tra cứu đã có) KH hài lòng không cần chuyển phiếu về ĐL.
Miễn phí.
48 Kiến nghị mất điện 02 giờ Các yêu cầu/thắc mắc liên quan:
- Phản ánh khu vực bị mất điện nhiều lần trong ngày.
- Thông tin lịch mất điện/sự cố cung cấp cho KH không trùng khớp, không đúng như thực tế.
- Khi quá thời gian lịch công tác/sự cố, mà KH vẫn chưa có điện.
- Mất điện không được thông báo (đối tượng phải thông báo).
- KH NSH muốn biết chi phí đóng cắt ngoài giờ HC (Trong giờ HC chọn DV Kiến nghị các loại chi phí).
* KH đã có yêu cầu DV liên quan đến việc mất điện (Báo mất điện, báo sự cố) tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
49 Kiến nghị thủ tục cấp điện 3 ngày làm việc Các yêu cầu/thắc mắc liên quan:
- KH không được cấp điện mà không rõ lý do, hoặc lý do không hợp lý
- KH muốn biết các giấy tờ mà ĐL đề nghị KH bổ sung mà ĐTV không có thông tin trả lời
- Lưới điện quá tải không đăng ký mua điện được.
- KH đã kéo dây sau công tơ và đề nghị ĐL đấu nối (ĐL đã lắp công tơ).
* KH đã có yêu cầu DV lắp công tơ mới tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
50 Kiến nghị giá bán điện 3 ngày làm việc Các yêu cầu/thắc mắc liên quan:
- Việc áp giá bán điện
- Chưa được thay đổi tỷ lệ
- KH phản ánh giá điện nhà trọ cao hơn quy định
* KH đã có yêu cầu DV thay đổi giá, chủ thể, định mức tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
51 Kiến nghị hóa đơn tiền điện 1 ngày làm việc - Các yêu cầu/thắc mắc liên quan đến thông báo tiền điện, hóa đơn, xóa nợ, tải hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn (hóa đơn đã thanh toán), thanh toán nhầm/dư, thu hộ, gộp/tách mã KH, gia hạn ngày thanh toán, truy thu/thoái hoàn, tiền đặt cọc/bảo lãnh.
- KH muốn biết MKH, Tài khoản ĐL (KH chuyển không được)
- KH ghi chỉ số thủ công tại nơi sử dụng điện không nhận được TB tiền điện lần 1 qua máy in Bluetooth
- Đề nghị nhân viên ĐL đến nhà thu tiền điện, nhà neo đơn, người lớn tuổi không thanh toán qua hình thức khác được.
- KH vừa thanh toán muốn thông báo cho ĐL biết (chưa nhận được thông báo NCCĐ do nợ)
- KH phát triển mới và không nhận TB của ĐL qua SMS. Khai thác thông tin KH đã thỏa thuận với ĐL nhận thông báo bằng hình thức nào và cố gắng thuyết phục KH sử dụng zalo, app. Nếu KH không đồng ý, thì chuyển DV đề nghị ĐL thuyết phục KH sử dụng app/zalo.
- KH báo đã thanh toán tiền điện muốn tải hóa đơn nhưng trên CRM chưa được xóa nợ (TrC/GS thực hiện đồng bộ để KH tải HĐ khi ĐL ghi chú phiếu đã xóa nợ)
* KH đã yêu cầu các nội dung trên tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
52 Kiến nghị về thiết bị đo đếm 3 ngày làm việc Các yêu cầu liên quan:
- Hướng dẫn cách đọc chỉ số công tơ mà ĐTV chưa thể hỗ trợ
- Thắc mắc liên quan đến chỉ số công tơ, ngày GCS, cung cấp chỉ số công tơ…
- KH sử dụng điện bình thường nhưng ĐL không ghi sản lượng
- CB, hộp công tơ: cũ, mục, sứt mẻ, bể KH đề nghị thay, vệ sinh hộp bảo vệ công tơ.
- Thay công tơ (không được thông báo/đề nghị thay theo lộ trình..)
- Thay cầu dao bảo vệ công tơ bằng CB.
- Thay công tơ cơ sang điện tử và ngược lại.
- Các kiến nghị khác liên quan đến hệ thống đo đếm
* KH đã có yêu cầu DV thay đổi công suất, thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, kiểm tra công tơ, kiểm tra thiết bị đo đếm, kiểm định tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
53 Kiến nghị các loại chi phí 1 ngày làm việc Các thắc mắc liên quan đến:
- Các khoản phí ĐL thu (có/không có chứng từ) mà ĐTV chưa biết.
- Chi phí đóng cắt_NSH trong giờ HC, ngoài giờ HC chọn DV Giải đáp-kiến nghị mất điện
* KH đã yêu cầu các nội dung trên tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
54 Kiến nghị hoàn trả tiền điện thanh toán nhiều lần 1 ngày làm việc KH thanh toán > 1 lần cho một hóa đơn đề nghị ĐL hoàn trả hoặc cấn trừ tiền điện tháng sau. Miễn phí.
55 Kiến nghị các vấn đề liên quan đến cung cấp điện và sử dụng điện 5 ngày làm việc Các DV có chuyển yêu cầu không có trong mô tả:
- Chất lượng điện cả khu vực không ổn định diễn ra trong thời gian dài (nếu mới phát sinh chọn DV Báo sự cố), khoảng cách an toàn, phát quang (đang nguy hiểm chọn DV An toàn điện), bồi thường thiệt hại, tụ bù, thông tin về lưới điện.
- KH yêu cầu ĐL cung cấp các loại giấy tờ/hồ sơ liên quan đến việc mua điện & sử dụng điện
* KH đã yêu cầu các nội dung trên tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.
56 Phản ánh Nhân viên ĐL 3 ngày làm việc KH phản ánh cán bộ nhân viên ngành Điện tại Điện lực. Miễn phí.
57 Phản ánh ĐTV 3 ngày làm việc KH phản ánh ĐTV TTCSKH. Miễn phí.
58 Phản ánh vi phạm sử dụng điện 7 ngày làm việc KH phản ánh vi phạm sử dụng điện: câu trộm điện, gian lận trong việc sử dụng điện. Miễn phí.
59 Di dời trụ điện, đường dây điện, thiết bị điện 15 ngày làm việc Các yêu cầu/thắc mắc liên quan:
- Di dời trụ điện, đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, dây chằng, thiết bị điện của ĐL
- Trụ ĐL/trụ KH khác trên phần đất nhà KH.
* KH đã yêu cầu các nội dung trên tại ĐL nhưng chưa hoặc đang được giải quyết mà KH kiến nghị/thắc mắc/phản ánh.
Miễn phí.

03ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

60 Tra cứu lắp đặt hệ thống NLMTMN Cung cấp ngay Yêu cầu tư vấn lắp đặt hệ thống Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) hoặc nối lưới. Miễn phí.
61 Khảo sát sơ bộ lắp đặt hệ thống NLMTMN 4 ngày làm việc KH chưa lắp đặt hệ thống NLMTMN, yêu cầu khảo sát sơ bộ và thỏa thuận vị trí đấu nối. Miễn phí.
62 Yêu cầu lắp công tơ đo đếm NLMTMN 5 ngày làm việc KH đã lắp hệ thống NLMTMN và yêu cầu lắp đặt công tơ 2 chiều để bán điện NLMTMN cho ĐL. Mục 2 Điều 9 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg)
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền
Đầu tư hệ thống NLMTMN
63 Kiến nghị thay đổi thông tin hợp đồng bán ĐMTMN 5 ngày làm việc Thay đổi thông tin HĐ bán điện NLMTMN. Miễn phí.
64 Kiến nghị khác về hệ thống NLMTMN (trong quá trình thực hiện hợp đồng) 5 ngày làm việc Các yêu cầu, kiến nghị liên quan:
- Thanh toán tiền điện NLMTMN
- Tăng công suất hệ thống NLMTMN
- Các yêu cầu khác liên quan đến hệ thống NLMTMN.
Miễn phí.
65 Tra cứu EVNSOLAR Cung cấp ngay - KH yêu cầu tư vấn các thông tin liên quan đến nền tảng EVNSOLAR.
- Hướng dẫn KH đăng ký user khi tham gia nền tảng qua https://solar.evn.com.vn/#/.
Miễn phí.
66 Kiến nghị EVNSOLAR 3 ngày làm việc KH yêu cầu/kiến nghị liên quan đến nền tảng EVNSOLAR. Miễn phí.

04THÔNG TIN NỘI BỘ

67 Đồng bộ dữ liệu 2 giờ Các yêu cầu cần Phòng Kỹ thuật TTCSKH xử lý:
- Các ứng dụng khác đã được TT triển khai: Zalo, App CSKH, CRM, website CSKH, CC moblie, (Ví dụ: Mã khách hàng không có trên CRM, không kết nối kho hóa đơn, …).
- SMS: thông báo lịch NGCCĐ, thông báo tiền điện cho KH thuộc đối tượng nhận tin nhắn, các lỗi liên quan đến tin nhắn (ngoại trừ PCĐN).
Miễn phí.
68 Hỏi đáp nội bộ 5 ngày làm việc ĐTV/Trưởng ca/ Lãnh đạo Phòng/Các đơn vị tạo phiếu nhằm trao đổi thông tin giữa nội bộ TTCSKH, ĐL, Cty ĐL, TCT và các đơn vị phụ trợ có liên quan Miễn phí.