Hướng dẫn xem thông tin hóa đơn tiền điện.

I. Hướng dẫn xem hóa đơn khách hàng sinh hoạt bậc thang

Trong đó:
1: Thông tin về kỳ thanh toán tiền điện của khách hàng.
2: Thông tin về mã hóa đơn của khách hàng. Mã hóa đơn được tạo ra khi điện lực phát hành hóa đơn cho khách hàng.
3: Thông tin về tên khách hàng (người đứng tên hợp đồng).
4: Mã khách hàng sử dụng điện.
5: Mã khách hàng thanh toán tiền điện.
6: Bộ chỉ số. (KT: khách hàng bình thường, khách hàng được áp dụng giá điện bậc thang)
7: Các mức giá bậc thang. Cách tính bậc thang:

8: Thông tin về chữ ký điện tử - hóa đơn điện tử.

II. Hướng dẫn xem hóa đơn khách hàng sản xuất - kinh doanh


Trong đó:
1: Thông tin về kỳ thanh toán tiền điện khách hàng (ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ). Tùy vào nhu cầu sử dụng điện của khách hàng mà khách hàng có số kỳ thanh toán khách nhau. Chi tiết thời gian ghi chỉ số điện trung bình của khách hàng tương ứng các kỳ
+ 1 kỳ: 30 ngày
+ 2 kỳ: 15 ngày
+ 3 kỳ: 10 ngày
2: Thông tin về mã hóa đơn của khách hàng. Mã hóa đơn được tạo ra khi điện lực thực hiện phát hành hóa đơn.
3: Thông tin về tên khách hàng (cá nhân hoặc tổ chức đứng tên trên hợp đồng.
4: Mã khách hàng sử dụng điện. Mỗi khách hàng chỉ có một mã duy nhất để xác nhận khách hàng, để tạo tài khoản trên web và tải hóa đơn điện tử.
5: Mã khách hàng thanh toán tiền điện. Khách hàng thanh toán được áp dụng trong trường hợp 1 người đại diện thanh toán cho nhiều hóa đơn.
6: Biểu giá điện theo giờ.
7: Thông tin về bộ chỉ số "BT": Lượng điện tiêu thụ theo giờ bình thường
8: Thông tin về bộ chỉ số "CD": Lượng điện tiêu thụ theo giờ cao điểm
9: Thông tin về bộ chỉ số "TD": Lượng điện tiêu thụ theo giờ thấp điểm
Các quy định về thời điểm tiêu thụ

 
 10: Thông tin về chữ ký điện tử của điện lực trên hóa đơn.

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật