THÔNG TIN CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Dịch vụ cung cấp điện mới

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

Cấp điện mới từ lưới điện trung áp

Cấp điện mới từ lưới điện cao áp, siêu cao áp

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Thay đổi mục dích sử dụng điện

Thay đổi định mức sử dụng điện

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Gia hạn hợp đồng mua bán điện

Chấm dứt hợp đồng mua bán điện

Kiến nghị hóa đơn

Hoàn trả tiền điện thu 2 lần

Xử lý mất điện

Cấp điện trở lại sau khi tạm ngừng sử dụng

Thay đổi công suất sử dụng điện/Thay đổi chủng lại công tơ

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác

Các dịch vụ hỗ trợ

Giải đáp kiến nghị khách hàng

Tư vấn về công trình điện