THÔNG TIN GIÁ BÁN ĐIỆN - HỖ TRỢ TÍNH HÓA ĐƠN

Thực hiện Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương. Kể từ ngày 01/12/2017 giá bán điện cho các tổ chức, cá nhân mua bán điện từ hệ thống điện quốc gia sẽ được áp dụng theo biểu giá bán điện sau:

Giá bán điện sinh hoạt

Giá bán điện kinh doanh

Giá bán điện sản xuất

Giá bán điện cho các cơ quan hành chính

Giá bán buôn điện

Giá bán điện cho khách hàng nước ngoài

* Trong đó:

1. Giờ bình thường:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật:
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2. Giờ cao điểm:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3. Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.
 

Các thông tư về giá bán điện